Vacature: www.limburgvac.nl/vacature-limburg/lv-61562

Vacature: Teammanager Planning en Opdrachten voor Gemeente Sittard-Geleen

VACATURENR lv-61562 (08-01-2018)

TEAMMANAGER PLANNING EN OPDRACHTEN

Omvang: 1 fte
Cluster/team: Ruimtelijke projecten en beheer
Schaalniveau : 12 (max. € 5.520,-- bruto per maand bij een volledig dienstverband)


Algemene informatie
Organisatie
Eén stad, één organisatie (ESEO). Dat is de titel van de organisatievisie waarbij de organisatieontwikkeling een aantal jaren geleden is ingezet. We gaan naar een kleinere hoogwaardige organisatie, staan voor een vertrouwenwekkende ondersteuning van het bestuur en klantgerichte dienstverlening. We maken ontwikkelslagen op het gebied van o.a. informatisering, werkmethodieken, coachend leiderschap en eigentijds werknemerschap. We investeren in de burger en de stad door het creëren van een hoogwaardige, weerbare en waarderende organisatie.

Cluster Ruimtelijke projecten en Beheer (RPB)
De medewerkers van cluster Ruimtelijke projecten en beheer beheren de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed van Sittard-Geleen. Met hun projecten dragen ze bij aan de ontwikkeling van de stad. Samen met burgers, bedrijven en instellingen creëren zij een veilige en duurzame leefomgeving.

Team Planning en opdrachten, team Beheer en ontwerp, team Projecten en team Wijkbeheer vormen samen de cluster RP&B.

Team Planning en opdrachten
Team Planning en Opdrachten is de beheerder van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding van die openbare ruimte. De uitvoeringstaken daarvoor zijn dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingen. Voor de uitvoering van deze taken heeft het team de opdrachtgeversrol en voert het de regie op die opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd door het team wijkbeheer, het team projecten en/of externe partijen. In het team ligt tevens de opdracht dit wijkgericht, omgevingsbewust en met burgers(burgerparticipatie) aan te pakken.

Het team telt 15 professionals waaronder beheerspecialisten, contractmanager, wijkcoördinatoren, beleidsadviseurs en ondersteuners. De beheerspecialisten voeren regie en verstrekken opdrachten. De contractmanager beheert mn de contracten met externe partijen. De wijkcoördinatoren zijn de schakel tussen de beheerders, burgers en het bestuur. De beleidsadviseurs adviseren aangaande ontwikkelingen en de impact daarvan. Daarnaast zijn er nog een aantal ondersteunende functies op juridisch, administratief en technisch vlak.

Specifieke informatie
De teammanager Planning en opdrachten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoofdtaken, stimuleert de medewerkers in hun bijdragen eigen verantwoordelijkheid te nemen in de uitvoering van hun werkzaamheden en stuurt op prestaties. De kwaliteit en efficiency van het proces –naast de kwaliteit van inhoud- krijgen hierbij nadrukkelijk aandacht.De teammanager toont inspirerend leiderschap en gaat voorop in het mede vorm geven en uitdragen van de gewenste bedrijfscultuur en draagt zorg voor de P&C-cyclus. Specifieker aangeduid:

Team en mensontwikkeling
 • Versterking van de teamontwikkeling en positionering
 • coachen, stimuleren en begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers .
 • Verder professionaliseren van de regierol van het team en de medewerkers

Producten
 • resultaatverantwoordelijk voor de programma’s en producten van het team
 • implementeren van burgerparticipatie, wijk- en omgevingsgericht werken in de openbare ruimte.
 • innovatie en proactief op zoek naar kansen in de maatschappij cq binnen de taakvelden.
 • is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling in de openbare ruimte en adviseert het bestuur hierover.

Hoofdtaken
 • 1. Geeft op een coachende manier hiërarchisch leiding aan de individuele medewerkers binnen het team. Bevordert hun inzetbaarheid, zelfstandigheid, betrokkenheid en talent¬ontwikkeling, met inachtneming van de overeen gekomen HRM-kaders. Bevordert de samenwerking van het team met de andere teams in het cluster
 • 2. Levert een belangrijke bijdrage aan het profileren en positioneren van het team in het cluster en daarbuiten (binnen de gemeentelijke organisatie).
 • 3. Draagt binnen de overeengekomen kaders zorg voor het realiseren van de teamtaken en van de afgesproken output. Voor de komende periode ligt hier een opgave voor de continuering van doorontwikkeling op het gebied van:
 • a) Totstandkoming wijkbeheerplannen
 • b) Uitvoering grondstoffenvisie (afvalplan)
 • c) Ontwikkeling burgerparticipatie en wijkgerichte werken (o.a. aan de hand van ‘De Tuinman van Sittard-Geleen’
 • d) Samenwerking in de waterketen
 • 4. Maakt deel uit van het management team van de cluster en ondersteunt, informeert en adviseert het Clusterhoofd
 • 5. Participeert in het overleg met de portefeuillehouder, met name waar het aangelegenheden op het eigen werkterrein aangaat.
 • 6. Fungeert als communicatieschakel in het werkoverleg en in de besluitvormingsprocessen. Vertegenwoordigt het team naar andere geledingen binnen de organisatie en in extern overleg.

Functie-eisen
 • HBO+/academisch werk- en denkniveau
 • Aantoonbare Leidinggevende en coachende ervaring
 • Affiniteit met het werkveld openbare ruimte (integraal beheer van de openbare ruimte), de vakgebieden en burgerparticipatie
 • Aantoonbaar verbindend vermogen
 • Een people-manager die enthousiast wordt van het bouwen aan een team.
 • Heeft ervaring met teamontwikkeling, weten wat daarbij komt kijken, anticipeert en creëert draagvlak.
 • Brengt mensen in beweging en legt verbindingen.
 • Coacht medewerkers en faciliteert hun persoonlijke ontwikkeling en groei.
 • Is de cultuurdrager die de beoogde verandering van de gemeente uitstraalt en met de organisatie een nieuwe weg inslaat.
 • Werkt samen met de andere leden van het MT aan de ontwikkeling van centraal beleid voor de gehele organisatie.

Competenties
 • Verantwoordelijkheid
 • Omgevingsbewust
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Klantgerichtheid
 • Coachen en verbinden
 • Proactief richting bestuur
 • Stressbestendig zijn
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Roger Essers, Hoofd Ruimtelijke projecten en beheer (tel. 046-4778575). Voor vragen over de procedure met Relinde Zits, adviseur HRM (tel. 06-50203319.

Selectieprocedure
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. U kunt uiterlijk tot en met 30 januari a.s. reageren via de button "solliciteren"

Solliciteren
Meer info  www.sittard-geleen.nl